Beter benutten en de snelfietsroutes - 15:28 29-08-11

Over de visie van het ministerie van Infrastructuur en Miliue over het Nederlandse fietsbeleid.

Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de filebestrijding het onlangs gepubliceerde programma Beter Benutten. In het programma voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur komt de fiets expliciet aan de orde. Het Rijk lijkt echter niet meer mee te willen betalen aan de regionale snelfietsroutes.

In de nota (link) staat de volgende passage: "De (elektrische) fiets is een uitstekend alternatief voor de reiziger op de korte afstand. Het verbeteren van de fietsinfrastructuur kan daarom deel uitmaken van de gebiedspakketten. Regionale snelfietsroutes en het realiseren van voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen bij stations op de PHS corridors kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de gebiedspakketten Beter Benutten."

Over het fietsparkeren bij stations is een actieplan in voorbereiding, dat na de zomer besproken zal worden. Wat betreft de regionale snelfietsroutes lijkt het Rijk zich echter terug te willen trekken uit de (co)financiering. Als reactie op een zienswijze van de Fietsersbond bij het startdocument over de Structuurvisie stelt de minister: "Infrastuctuur en Milieu heeft in het verleden een aanjaagfunctievervuld voor de totstandkoming van een aantal regionale fietsroutes. Nieuwe financiële bijdragen voor routes liggen niet voor de hand. Dit is een verantwoordelijkheid van decentrale overheden."

De Fietsersbond vindt het positief dat de fiets expliciet aan de orde komt in het programma Beter Benutten, maar vindt dat het Rijk in het fietsbeleid een regierol heeft en randvoorwaarden moet scheppen en innovaties stimuleren. De Fietsersbond dringt erop aan het Rijk ook in de toekomst regionale snelfietsroutes (mede) financiert. Ook vraagt de Fietsersbond aan het Rijk om voortzetting van de succesvolle projectorganisatie Fiets filevrij mede mogelijk te maken. 

Meer informatie vindt u via de rijksoverheid:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/programma-beter-benutten.html

bron: fietsersbond.nl